Disclaimer

 1. Hierbij verklaar ik, ………………………… , mij bewust te zijn van de risico’s die aan het beoefenen van airsoft verbonden zijn (zoals, doch niet beperkend, het risico voor oogletsels, verwondingen door impact van projectielen op de huid of aan tanden of andere lichaamsdelen), de vereiste vaardigheden te bezitten om met een airsoftapparaat om te gaan en op eigen risico deel te nemen aan dit evenement;
 2. Ik verklaar hierbij dat het airsoftapparaat welke tijdens het spel wordt gebruikt in goede staat van functioneren is, waarbij de kinetische energie van de projectielen gemeten op 2,5m afstand van de loop kleiner is dan 3,5 J bij gebruik van een projectiel van 0,20gr;
 3. Ik verklaar de bepalingen van de Nederlandse wetgeving betreffende het bezit en het dragen van airsoftapparaten, uitrusting en kleding te kennen. Ik verklaar bij mijn weten medisch geschikt te zijn voor het deelnemen aan airsoftactiviteiten. Voor zover mij bekend is in het verleden nooit een medische diagnose gesteld van een ziekte of aandoening, die het deelnemen aan de activiteit zou beletten;
 4. Ik verklaar hierbij alle veiligheidsmaatregelen, aanwijzingen en regels die door de inrichters van de activiteit worden opgelegd, in acht te nemen en meer bepaald:
  a)     Om te allen tijde een veiligheidsbril of ander bescherming te dragen die voldoende bescherming biedt tegen impact van een projectiel in de ogen en de oogstreek, zoals dit ook staat vermeld in het ‘Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging’;
  b)    Tijdens het spel enkel de gedeeltes van het veld te gebruiken die veilig en daartoe aangewezen zijn;
  c)     Tijdens het spel ben ik mij er terdege van bewust dat er ook binnen de afstand van 5 meter op mij kan worden geschoten.
  d)    Alleen gebruik te zullen maken van biologisch afbreekbare BB’s/munitie;
  e)     Dat de organisatie mij zonder voorgaande waarschuwing en zonder recht op restitutie van het terrein en/of verdere deelname van het evenement mag uitsluiten;
  f)      Dat ik geen drugs, drank of verboden middelen zal meenemen en/of gebruiken op het terrein en/of gedurende het evenement;
  g)    Dat ik eventuele beschadigingen door mijn toedoen direct zal melden aan de organisator van het evenement en/of de eigenaar van de indoorhal;
  h)    Eventuele aanwijzingen van de organisator en/of marshalls direct op te volgen.
 5. Ik verklaar hierbij met geen enkele politieke, religieuze of bijzondere levensbeschouwelijke bedoeling deel te nemen aan het evenement en mij te onthouden van het dragen van tekens die een politieke voorkeur laten blijken.
 6. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de risico’s waaraan ik mogelijk word blootgesteld tijdens het evenement te aanvaarden, en verklaar hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk geen enkele rechtsvordering of strafvordering te zullen instellen tegen de inrichters van het evenement of tegenover andere spelers;
 7. Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand te doen van elke mogelijke aansprakelijkheidsvordering tegen Running the target en/of haar mede-organisatoren van het evenement, vrijwilligers, de eigenaar van de terreinen of andere spelers, op welke grond dan ook.